Superior Matcha & Extraordinary Tea
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die je bij Mr & Mrs Tea kunt bestellen en ze zijn onderdeel van alle offertes die Mr & Mrs Tea uitbrengen voor levering van producten en diensten. 
 2. Eigen inkoop- of andere voorwaarden van koper op de hiervoor genoemde offertes en overeenkomsten zijn niet van toepassing.
 3. De acceptatie van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat je deze Algemene Voorwaarden accepteert.

 Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes van Mr & Mrs Tea zijn vrijblijvend, bevatten een sluitingsdatum voor geldigheid en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen of, voor zover overeen gekomen, een afwijkende prijs.
 2. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien koop via de webwinkel van Mr & Mrs Tea plaatsvindt, komt de koopovereenkomst tot stand door het plaatsen van een bestelling. 
 4. Mr & Mrs Tea is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien er goede gronden zijn om te veronderstellen dat de koper niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen.
 5. Indien een situatie conform dit artikel lid 4 zich voordoet zal Mr & Mrs Tea dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail mededelen.

 Prijzen

 1. Alle prijzen voor de aangeboden producten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen. 
 2. Prijzen zijn weergegeven onder voorbehoud van typefouten.
 3. Mr & Mrs Tea behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De koper heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 Betaling

 1. Betaling in de webwinkel geschiedt vooraf, via de door Mr & Mrs Tea gecontracteerde financiele dienstverleners. 
 2. Indien er sprake is van een bestelling waartoe Mr & Mrs Tea een offerte heeft uitgebracht zal bij aanvaarding van de koopovereenkomst een factuur toegestuurd worden.
 3. Indien de koper met betaling in gebreke blijkt, is Mr & Mrs Tea gerechtigd de (uitvoering van) de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten in alle redelijkheid en zo nodig in overleg met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden.

Levering

 1. Mr & Mrs Tea streeft ernaar de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Uiterlijk zal het product binnen dertig dagen na bestelling worden geleverd.
 2. Indien levering niet mogelijk is (door bijv. het niet voorradig zijn van het product of een andere reden), of een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, dan informeert Mr & Mrs Tea de koper hierover binnen dertig dagen na plaatsing van de bestelling. De koper heeft in dit geval het recht de bestelling kostenloos te annuleren. 

 Verzendkosten

 1. Mr & Mrs Tea brengt kosten in rekening voor het verzendklaar maken, transporteren en bezorgen van uw bestelling. De verzendkosten kunnen afhankelijk zijn van de omvang van de bestelling, de artikelsoort en het gewicht; de kosten worden vermeld in de webwinkel of – indien een afwijkende afspraak wordt gemaakt – op de offerte.

 Risico en overdracht van eigendom

 1. Het risico tijdens het transport van de bestelde producten ligt bij Mr & Mrs Tea. Het risico gaat over op de koper op het moment van in ontvangst name van de producten.

 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Mr & Mrs Tea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van overmacht is Mr & Mrs Tea niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover Mr & Mrs Tea als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
 3. Indien de koper reeds enige betaling heeft verricht zal Mr & Mrs Tea het betaalde bedrag binnen veertien dagen na kennisgeving terugbetalen.

Klachten

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake de hoedanigheid van een bestelling of de levering daarvan.
 2. Mr & Mrs Tea raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen drie dagen schriftelijk te melden. 
 3. Klachten worden door Mr & Mrs Tea per e-mail bevestigd.
 4. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van geleverde goederen, die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te vermijden afwijkingen, zijn geen grond voor klachten.
 6. In geval van een gerechtvaardigde klacht heeft Mr & Mrs Tea het recht het geleverde door andere goederen conform bestelling te vervangen.
 7. Retourzendingen, welke niet voorafgegaan zijn, dan wel begeleid zijn door in lid b. bedoelde klachtmelding, worden niet geaccepteerd.

 Retourneren

 1. Conform de Wet Kopen op Afstand is koper gerechtigd de koop via de webwinkel van Mr & Mrs Tea binnen zeven werkdagen te ontbinden.
 2. Het recht op ontbinding conform de Wet Kopen op Afstand is alleen van toepassing op aankopen door particulieren en niet van toepassing op aankopen door rechtspersonen.
 3. Indien koper de koopovereenkomst wil ontbinden, conform lid a. van dit artikel, heeft hij de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen producten te retourneren.
 4. Koper meldt de ontbinding van de koopovereenkomst aan Mr & Mrs Tea, conform lid a. van dit artikel, alvorens de producten te retourneren.
 5. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat.
 6. Gedurende de gestelde periode van zeven dagen waarin de koopovereenkomst kan worden ontbonden is koper verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Bij opening van een verpakking met levensmiddelen vervalt het recht op retourneren, tenzij de staat van het product leidt tot een gegronde klacht.
 7. De verzendkosten van retourneren zijn voor rekening van de koper.
 8. Bij vooruitbetaling zal Mr & Mrs Tea het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de oorspronkelijke toezending. 
 9. Let op: levensmiddelen (thee) in blikjes en kokers kunnen geretourneerd worden mits de verzegeling van de verpakking nog geheel intact is; geschepte thee kan niet geretourneerd worden.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »